Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken tortura.bukk@gmail.com!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó) adatai:

Név: Bükk 900 Természetbarát Egyesület

Székhely: 3525 Miskolc, Estike u. 19.

Levelezési cím: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 32. 1/3.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Miskolci Törvényszék

Adószám: 18421961-1-05

Képviselő: Albert Tamás

Telefonszám: +36-30-45-65-990

E-mail: bukk900.egyesulet@gmail.com

Honlap: www.bukk900.hu

Bankszámlaszám: 11734004-20513793-00000000

IBAN: HU35 1173 4004 2051 3793 0000 0000

SWIFT kód: OTPVHUHB

Tárhely szolgáltató adatok:

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 25138205-2-41

EU-s közösségi adószám: HU25138205

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)

IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005

SWIFT kód: CIBHHUHB

Elérhetőség: +36 1 700 2323

FAX: +36 1 700 2254

Email: info@mhosting.hu

Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00-17:00

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Szolgáltatás:

Szervező Egyesületek: a teljesítménytúra szervezését ellátó jogi személyek, Bükk 900 Természetbarát Egyesület, Miskolc és az Egri Testedző Club, Eger.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, jelen esetben az egyesület.

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó Jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

E-számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • kizárólag termékek esetén (pl.: póló) a 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A vásárló a termékkel vagy a szolgáltatással az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 30 45 65990

E-mail: tortura.bukk@gmail.com

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve az vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás vagy áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bükk 900 Természetbarát Egyesület.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra a megrendelt szolgáltatás, illetve a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.

A honlap használata

A vásárlás regisztrációhoz kötött.

A vásárlás folyamata

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát, hozzá kapcsolható kiegészítő szolgáltatásokat. Önnek vásárlás esetén a választott termék és az opcionálisan választott kiegészítő szolgáltatások árát kell megfizetnie.

Kosárba helyezés

A Termék és a kapcsolódó szolgáltatások kiválasztása után Ön a “Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet – egy vásárlás során csak egy – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel, amely tartalmazza a kosár tartalmát. Amennyiben szeretné befejezni a vásárlást, úgy kattintson a „Pénztár” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy terméket szeretne cserélni, úgy kattintson a „Vissza a termékhez” gombra!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból. A rendszer automatikusan megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termék árát is.

Amennyiben Ön nem kíván változtatni a kosár tartalmán, úgy a „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

„Pénztár” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termék megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár.

A „Számlázási adatok” szövegdobozban e-mail címét, a teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A rendszer automatikusan a „Számlázási adatok” során megadott adatokat tárolja.

Felelősségvállalási nyilatkozat, általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató elfogadása

A rendelés elfogadásával Ön jelentkezik a Tortúra 65 teljesítménytúra kiválasztott távjára, és megrendeli a kiválasztott kiegészítő szolgáltatásokat. A fizetés után jogosulttá válik arra, hogy a túrán részt vegyen, valamint az ellenőrző pontokon biztosított ellátásra, a túra teljesítését igazoló jelvényre és oklevélre.

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a részvétel feltétele a Felelősségvállalási nyilatkozat elfogadása.

A Felelősségválalási nyilatkozattal Ön elfogadja, hogy a regisztrációs adatalap kitöltése egyben önkéntes adatközlés is. A nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Bükk 900 Természetbarát Egyesület adatait tárolja esemény adatbázisában, valamint elismeri, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadja, hogy az eseményről készült film- és képanyagokon, az esemény internetes vagy televíziós közvetítésében szerepelhet és ezért ellenszolgáltatást nem kér. Felelőséggel kijelenti, hogy az egészségi állapotát rendszeresen ellenőrizteti orvossal, az eseményre felkészülten, egészségesen áll rajthoz, tudomásul veszi hogy a szervező Egyesületeket: a Bükk 900 Természetbarát Egyesületet és az Egri Testedző Clubbot nem terheli felelősség a rossz állapotból, nem megfelelő felkészülésből, rejtett betegségekből adódó sérülésekért, egészségügyi problémákért. Folyamatosan figyelemmel kíséri egészségi állapotát, és kijelenti, hogy teljesen egészségesen vesz részt az eseményen, betegen, lázasan, éhgyomorral nem áll rajthoz.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt megelőző 14 napban a COVID-19 járvány tüneteit észleli magán (37,5 fok fölötti hőmérséklet, száraz köhögés, torokfájás, nehéz légzés, hirtelen fellépő légszomj, hirtelen fellépő hányás/hasmenés, hirtelen fellépő izületi/izomfájdalom, indokolatlan fáradtság) a versenyen nem vehet részt, a szervezők a befizetett nevezési díjak és szolgáltatások árát visszatéríteni nem tudják.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt megelőző 14 napban szoros kontaktusban volt új coronavírussal igazoltan megfertőződött személlyel, a versenyen nem vehet részt, a szervezők a befizetett nevezési díjak és szolgáltatások árát visszatéríteni nem tudják.

A túra szervezői a rendezvényt a világjárvány megelőzésére bevezettett, a túra napján érvényben lévő hatályos jogszabályok betartásával szervezik. Ugyanakor a legnagyobb gondosság mellett is fennáll a megfertőződés veszélye. A nyilatkozat elfogadásával Ön kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a túra közben fennáll annak a veszélye, hogy megfertőződik a COVID-19 vírussal, ennek a kockázatát vállalja.

Tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kijelölt – teljes távját.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Fizetési mód

A megrendelt szolgáltatásokat, termékeket csak bankkártyával, előre fizetésel tudja teljesíteni. Egyéb fizetési módra nincs lehetőség.

Barion – Bankkártyás fizetés

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük.

Átvételi módok

Itiner, jelentkezés igazolása

A túrára való jelentkezésről és a megrendelt szolgáltatásról a vásárlást követően automatikus visszaigazoló e-mail-t és számlát küldünk. A visszaigazoló e-mail egyben a túrán használható itinert (részletes túraleírást is tartalmazza. A résztvevő a túrán a visszaigazoló e-mail-lel tudja magát azonosítani, ezért kérjük, hogy az e-mailt kinyomtatva vagy az okostelefonján minden résztvevő hozza magával.

A versenyen csak az vehet részt, aki a jelentkezését igazolni tudja és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott vagy elektronikus változatát a túra napján a rajt helyszínén munkatársainknak be tudja mutatni. A bemutatott visszaigazoló e-mail alapján kapja meg a résztvevő a rajtidőt, és kerül be a túrán résztvevők adatbázisába.

Kiegészítő szolgáltatások

A megrendelt kiegészítő szolgáltatásokról a vásárlást követően automatikus visszaigazoló e-mail-t és számlát küldünk. A kiegészítő szolgáltatásokat (pl.: buszos szállítás, csomagszállítás) az veheti igénybe, aki a visszaigazoló e-mail kinyomtatott vagy elektornikus változatát a túra napján a rajt helyszínén munkatársainknak be tudja mutatni.

Termékek

A webáruházban jelenleg TORTÚRA 65 technikai póló vásárlására van lehetőség, melyet a túrára való jelentkezéssel együtt rendelhet meg. A megrendelt pólók átvételére

 • a T65 és T44-es távra jelentkezők esetén a verseny napján Egerben a célban, a cél nyitvatartási idejében (karácsony előtti utolsó szombat 13 órától vasárnap 2:00-óráig) személyes átvétellel van lehetőség. (Cím: Kemény Ferenc Körcsarnok, 3300 Eger, Stadion utca 8.)
 • A T12-es és a T34-es távra jelentkezők esetén a verseny napján Miskolctapolcán a rajtban, a rajt nyitvatartási idejében (karácsony előtti utolsó szombat 6:00 órától 9:00 óráig) személyes átvétellel van lehetőség. (Cím: Miskolctapolcai Általános Iskola, 3519 Miskolc, Győri u. 3.)

A póló átvételére a visszaigazoló e-mail vagy számla kinyomtatott vagy elektronikus változatának helyszínen történő bemutatásával van lehetőség. A póló átvétele a vevő személyes felelőssége, a szervezők csomagszállítást, csomagküldést, postázást nem vállalnak.

Amennyiben az átvétel a túra napján a cél nyitvatartási idején belül nem történik meg, a későbbiekben kizárólag személyes átvételt tudunk biztosítani. Az átvétel helyszíne Egerben az Egri Testedző Club székhelyén történik a szervezőkkel előzetesen e-mail-en leegyeztetett módon és időpontban (tortura.bukk@gmail.com). A póló késedelmes átvételéből származó költségek minden esetben a vevőt terhelik.

Teljesítési határidő

A megrendelt szolgáltatások és termékek általános teljesítési határideje a Tortúra 65 teljesítménytúra adott évre vonatkozóan meghirdetett napja (karácsony előtti utolsó szombat). A leadott rendelésekről 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt és számlát küldünk.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Eladó visszatarthatja a Termék/Szolgáltatás átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a Termék/Szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó kizárólag Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek átvételét, a szolgáltatás igénybevételét.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék és Szolgáltatás esetében.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Elállás, lemondás és kötbér

A. Az Eseményektől való visszalépés, illetve nevezés lemondása esetében, amennyiben a Vásárló az Eseményt megelőző 6. hét előtt jelzi a visszalépési vagy lemondási szándékát, úgy 1000 Ft kezelési költséglevonás után a befizetett nevezési díjat Szolgáltató jóváírja a Vásárló egyenlegén. Amennyiben az Eseményektől való visszalépési, illetve nevezés lemondási szándékát a Vásárló az adott Esemény előtti hat héten belül, de legkésőbb az esemény hetének szerda éjféli időpontjáig jelzi, úgy a befizetett nevezési díj 40%-a kerül levonásra kezelési költségként, a fennmaradó összeget pedig Szolgáltató jóváírja a Vásárló egyenlegén. A jóváírt összeg a lemondást követő év végéig használható fel. A jóváírt egyenleg nem váltható készpénzre és nem képezi visszautalás tárgyát. A fel nem használt egyenlegeket a rendszer a lejárati dátum után törli. Virtuális eseményeinken nincs lehetőség visszalépésre, így itt az általános visszalépési feltételek szabályai nem érvényesek.

B. Szálláshely, transzfer busz megrendelése esetén ha a Szolgáltató nem a Vásárló érdekkörében felmerült okból áll el (a Vásárló érdekkörébe tartozó oknak minősül különösen az az eset, ha a Vásárló a szálláshely vagy a transzferek díját nem egyenlíti ki határidőben, vagy a Vásárló a megrendeléshez szükséges adatokat nem bocsátja a Szolgáltató részére) a szerződéstől a Vásárló azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő (rész)szolgáltatást kérhet, vagy a befizetett díj visszatérítésére tarthat igényt, illetve joga van a felmerült kár megtérítésére. Szálláshelyre, transzfer buszra és csomag transzferre vonatkozó szerződés esetén a Vásárlónak jogában áll a már megkötött szerződéstől bármikor elállni, a jelen szerződésben meghatározott esetekben azonban a Vásárlónak kötbért kell fizetnie. Az elállást írásban kell közölni a Szolgáltatóval, elektronikus levélben, vagy postai úton. Kötbér fizetése nélkül a Vásárló a szerződés létrejöttét megelőzően (amelyre így a vételár megfizetését megelőzően van mód), valamint az esemény kezdőnapját megelőző 60. napig, illetve a jelen ÁSZF-ben külön kiemelt esetekben jogosult elállni. Amennyiben a Vásárló az Esemény kezdőnapját megelőző 60. – 45. nap között áll el, a szolgáltatás díjának 50%-át kitevő kötbér ellenében tudja lemondani, az esemény kezdőnapját megelőző 45-25. nap között áll el, a szolgáltatás díjának 75%-át kitevő kötbér ellenében tudja lemondani, az esemény kezdőnapját megelőző 25-14. nap között áll el, a szolgáltatás díjának 90%-át kitevő kötbér ellenében tudja lemondani, míg a 14. napnál későbbi elállás esetében a kötbér mértéke a szolgáltatási díj 100%- a. Lemondás (elállás) nélküli meg nem jelenés esetén a Vásárló által már befizetett összeg nem jár vissza.

0
KOSÁR
 • No products in the cart.